Onze school

"WIJ HEBBEN OOG VOOR HET INDIVIDU!"

De Paasbergschool

Op De Paasbergschool bieden we elk kind de kans om zich optimaal te ontplooien. We willen een toegankelijke school zijn, waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Dit zijn wij:

Samen creëren we een veilig pedagogisch klimaat in een rijke leeromgeving, waarbinnen kinderen tot hun recht komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen komen in de eerste plaats naar school om kwalitatief goed onderwijs te krijgen, maar wij vinden het ook heel belangrijk dat zij daarnaast een fijne schooltijd hebben. Aandacht voor ontwikkeling van het complete kind is ons doel. Kunst/cultuur, sport, excursies, aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en meer, dragen hier aan bij.

We zijn een school met aandacht voor de christelijke cultuur, met leerlingen vanuit gezinnen met zeer diverse achtergronden en geloofsovertuigingen.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Waar ‘ouders’ staat bedoelen wij ouders/verzorgers.
We nodigen iedereen uit die interesse heeft in onze school voor een persoonlijke kennismaking. Een kennismakingsbezoek biedt u de gelegenheid om persoonlijk kennis te maken, vragen te stellen, verdere informatie te ontvangen en de school te bekijken. Maakt u gerust een afspraak met de directeur.

Visie en uitgangspunten

Het logo van de Paasbergschool:
In een wereld vol vertrouwen en liefde om hen heen, klimmen de kinderen met kwaliteit op hun rug, creatief naar boven en luiden de klok met plezier. Want de uitdaging naar persoonlijke groei kan wat hen betreft beginnen.

Toelichting op bovenstaande kernwoorden:
  • Persoonlijke Groei: Wij willen elk kind een optimale ontwikkeling bieden en aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind.
  • Kwaliteit: We werken met moderne en goede methodes. Dit is voortdurend in ontwikkeling. Kwalitatief goed onderwijs bieden begint voor ons allereerst met het creëren van een prettige (leer)omgeving als voorwaarde. Wij geloven dat als een kind lekker in zijn vel zit, het optimaal tot ontwikkeling komt; cognitief, motorisch en sociaal emotioneel. De kwaliteit en betrokkenheid van de leerkracht is cruciaal en krijgt voortdurend aandacht.
  • Plezier: Wij willen dat alle kinderen met plezier naar school komen, betrokken zijn, en ook weer met plezier naar huis gaan. Dat impliceert namelijk dat het kind lekker in zijn vel zit.
  • Uitdaging: Wij willen kinderen uitdagen om zich stapsgewijs te ontwikkelen. Dit is vastgelegd in leerlijnen en sluit aan bij de ontwikkelingsfasen van het kind. De leeromgeving nodigt uit tot betrokkenheid en leerkrachten hanteren diverse en actieve werkvormen.
  • Creativiteit: Wij stimuleren kinderen ook op creatief gebied. Om tot totale ontwikkeling te komen vinden wij de creatieve ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Creatieve denkwijzen, creatieve vakgebieden en creatieve oplossingen staan bij ons centraal.
  • De wereld om je heen: We willen kinderen inzicht geven in hoe de wereld in elkaar zit door ze te laten ontdekken en opgedane kennis toe te laten passen. In elke groep ontdekken wij ook de wereld buiten de school. Dit kan in Oosterbeek zelf zijn, maar ook in bijvoorbeeld Den Haag. Ook de ontwikkeling op gebied van kunst en cultuur dichtbij en veraf krijgt veel aandacht.
Ons onderwijs

Wat willen wij met ons onderwijs?
Op onze school gaan wij ervan uit dat ieder kind talenten heeft en beschikt over ruime mogelijkheden voor een krachtige ontwikkeling op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Elk van die gebieden is even belangrijk. Creativiteit zien wij niet alleen in expressieve zin maar ook als “kun je toepassen wat je geleerd hebt”. In alle drie ontwikkelgebieden gaat het om kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en attitude (willen, durven).
Onze primaire taak is het vormgeven van een leeromgeving voor kinderen waarbij zij optimaal en met plezier kunnen, willen en durven leren. Als kinderen na 8 jaar de Paasbergschool verlaten dan moeten zij kunnen zeggen: ”Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel.” “Ik heb geleerd te leren.”

Pedagogische driehoek

Daarnaast is de basisschool dé plek waar het opgroeiende kind kennis maakt met normen en waarden, waar het leert omgaan met anderen, hun omgeving én waar het stapsgewijs de wereld leert kennen. We staan als school en team dus voor een belangrijke taak. Een taak die wij serieus willen nemen en met ambitie opnemen.

We geloven sterk in de kracht van de driehoek school-thuis-kind. We hebben elkaar nodig en versterken elkaar.

Identiteit

Wij zijn een identiteitsgebonden school. Vanuit onze christelijke identiteit hanteren wij onze normen en waarden. Wij hebben respect voor elkaar en laten daarbij de ander in zijn/haar waarde. Op de Paasbergschool ontmoeten kinderen elkaar vanuit zeer diverse achtergronden en leren respect te tonen voor ieders mening en achtergrond. We zijn een dialoogschool. We streven een actieve dialoog na tussen de verschillende levensbeschouwelijke tradities en opvattingen. Bijbelse verhalen dienen als ‘richtingwijzer’, zij klinken in ons achterhoofd mee, wanneer wij voor keuzes staan. De andere wereldgodsdiensten krijgen eveneens ruim aandacht. Het doel van ons onderwijs is kinderen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid, er aan bijdragen dat zij hun taak en verantwoordelijkheid in deze wereld aankunnen.

Duurzame school

We zijn een duurzame school. Dit hebben we bereikt door 156 zonnepanelen op het dak van de school te plaatsen, waardoor we op jaarbasis meer energie opwekken dan we verbruiken. Tevens is in de gehele school energiezuinige LED-verlichting aangebracht. We leren onze leerlingen hiermee dat we duurzaam en zorgvuldig met onze aarde om moeten gaan. Op het beeldscherm in de hal is op elk moment te zien hoe de actuele stand van zaken is in opwekken en verbruik van ‘onze’ groene energie.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.